Please Wait For Loading

Predslov

    Navigácia
  • Domov
  • Predslov

Predslov

Spoločnosť TAX – AUDIT Slovensko, spol. s r.o. bola založená v roku 1997 s cieľom podnikať v oblasti auditu a poradenstva. Vlastnia ju dvaja spoločníci Ing. Ružena Straková, MBA, a Ing. Viliam Kupec, PhD., MBA. Obidvaja majú vysoké ekonomické vzdelanie podľa slovenských zákonov, sú certifikovaní audítori, daňoví poradcovia, znalci z odboru ekonómia a manažment, experti IAS/IFRS a certifikovaní účtovní experti.

Spoločnosť sa počas svojho 25 – ročného pôsobenia na slovenskom trhu stala jednou z najväčších spoločností vo svojom odbore s rýdzo slovenským kapitálom. Stabilne sa umiestňuje medzi prvými pätnástimi najväčšími audítorskými a poradenskými spoločnosťami. V SR celkovo pôsobí 236 audítorských spoločností.

Dvadsaťpäť rokov na slovenskom trhu je výsledok kvalitného marketingu, vysokej odbornej úrovne a zodpovedného prístupu.

Klientmi spoločnosti sú tuzemské aj zahraničné právnické osoby i fyzické osoby vykonávajúce svoju činnosť na území SR.

Pôsobnosť klientov je vo všetkých ekonomických sektoroch, a to energetiky, stavebníctva, poľnohospodárskej, priemyselnej a potravinárskej výroby, zdravotníctva, hotelierstva, obchodu, finančníctva, turizmu, vedy a techniky, vzdelania, kultúry, športu, sociálnych služieb, územného rozvoja. Spoločnosť poskytuje odborné služby aj vysokým školám, neziskovým organizáciám, obciam, nadáciám. Implementovali sme DPH na mnohých verejných vysokých školách.

V súčasnosti odborné služby pre viac ako 150 klientov zabezpečuje tím interných a externých pracovníkov spoločnosti. Zamestnanci sú skúsení certifikovaní audítori, daňoví poradcovia a asistenti audítora. Spoločnosť má vybudovaný kvalitný vzdelávací systém zamestnancov a zamestnanecký program vo forme športových a rekondičných pobytov.

Zamestnanci si vyberajú zameranie v rámci nasledovných špecializácií: poľnohospodárstvo (družstvá), neziskové organizácie, konsolidácia, odložená daň, transferové oceňovanie.

Spoločnosť ročne vydá cca 500 odborných stanovísk pre klientov. Organizuje školenia pre klientov po každej novele príslušných zákonov.

Ing. Ružena Straková, MBA
konateľ