Please Wait For Loading

Daňové poradenstvo

    Navigácia
  • Domov
  • Daňové poradenstvo

Čo je daňové poradenstvo

Činnosť daňového poradcu patrí v SR k regulovaným profesiám. Zákonom č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov sú presne definované činnosti, ktoré sú daňovým poradenstvom a podmienky, za ktorých môže byť daňové poradenstvo vykonávané. Daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo fyzickým osobám a právnickým osobám.
Daňovým poradenstvom je:
– poradenstvo pri zisťovaní základu dane a dane,
– poradenstvo pri plánovaní dane,
– poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii daňových predpisov v oblasti daní.
Daňové poradenstvo je daňový poradca povinný poskytovať za podmienok a spôsobom ustanoveným v zákone o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov (SKDP).

Poradca je členom Slovenskej komory daňových poradcov. Za svoje poradenstvo ručí. Je povinne poistený pre prípad, ak by spôsobil škodu svojmu klientovi. Musí dodržiavať mlčanlivosť a diskrétnosť. Riadi sa Profesijným kódexom daňového poradcu. Môže klienta zastupovať pred orgánmi daňovej správy najmä pri daňových kontrolách.

Kto je daňový poradca

Daňovým poradcom môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa zákonné požiadavky, t.j. ak získa licenciu daňového poradcu. Získanie licencie daňového poradcu je podmienená tromi požiadavkami na kvalifikáciu:
– získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ekonomického zamerania alebo právnického zamerania,
– najmenej päť rokov ekonomickej praxe alebo právnickej praxe alebo najmenej tri roky činnosti asistenta daňového poradcu,
– zloženie odbornej skúšky.
Aj po získaní licencie sa daňový poradca musí pravidelne vzdelávať. Táto povinnosť vyplýva priamo zo zákona o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov (SKDP), v zmysle ktorého je daňový poradca povinný zúčastňovať sa na povinnom vzdelávaní daňových poradcov.

Daňovým poradcom môže byť aj právnická osoba (napr. spoločnosť s ručením obmedzením), ak má daňové poradenstvo ako predmet podnikania zapísané v obchodnom registri a je zapísaná v zozname, ktorý vedie Slovenská komora daňových poradcov (SKDP).

V rámci daňového poradenstva poskytujeme nasledovné služby:
– zabezpečenie registrácie klienta na daňovom úrade ku všetkým druhom daní
– spracovanie a podávanie daňových priznaní a hlásení
– zastupovanie pred správcom dane pri daňovej kontrole a miestnom zisťovaní
– odborná pomoc pri daňovej kontrole
– ústne a písomné odpovede na otázky klienta v oblasti všetkých priamych i nepriamych daní
– stanoviská ku konkrétnym transakciám
– komplexné posúdenie podnikových kombinácií
– poskytovanie informácií klientom o zmenách v legislatíve súvisiacich s daňovou problematikou (daňové noviny)
– daňová optimalizácia
– vypracovanie daňových stanovísk
– transferová dokumentácia
– posudzovanie vzniku stálych prevádzkarní
– daňový audit / Due Diligence
– poradenstvo v oblasti medzinárodných daní
– vrátenie daní z iných krajín
– zdaňovanie organizačných jednotiek a stálych prevádzkarní
– posúdenie zmlúv z daňového hľadiska
– zdaňovanie malých a stredných podnikov
– spracovanie DPH, dane z motorových vozidiel, prevod zisku na základe dane
– posúdenie oprávnenosti daňových nákladov
– transakčné poradenstvo a daňová optimalizácia jednotlivých spoločností a spoločností
v skupine

Daňové priznania k dani z príjmov právnických osôb

Vieme vám pomôcť a vypracovať priznania k dani z príjmov právnických osôb (DPPO). Využijeme naše odborné znalosti a ušetríme váš čas. V závislosti od veľkosti vášho daňového oddelenia si môžete sami zvoliť najvhodnejšiu formu našej pomoci s prípravou daňového priznania vašej spoločnosti:
1) kompletná príprava daňového priznania od spracovania zdrojových údajov, ktoré vygenerujú vaše účtovné a iné interné systémy, až po odovzdanie vyplneného formulára daňového priznania tak, aby ste ho mohli podať elektronicky na príslušný daňový úrad. Ako bonus navyše k tejto službe môžeme pripraviť súhrn najdôležitejších daňových otázok, ktoré sme identifikovali počas prípravy daňového priznania, a načrtnúť spôsoby, ako sa k ich riešeniu postaviť,
2) podrobné preverenie predbežného výpočtu daňovej povinnosti, ktorý pripraví vaša spoločnosť, a zhotovenie upraveného výpočtu,
3) preverenie vášho predbežného výpočtu daňovej povinnosti počas osobného stretnutia s vaším daňovým tímom formou interview.

Podnikové kombinácie

Procesy podnikových kombinácií sú v súčasnosti veľmi aktuálne. Poskytujeme klientom komplexné právne, účtovné a daňové služby pri všetkých druhoch podnikových kombinácií, od predaja podniku alebo jeho časti, prevodov jednotlivých aktív spoločností, prevodov majetkových účastí, až po všetky formy fúzií a zmeny existujúcich právnych foriem spoločností.

Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie predstavuje posúdenie ekonomického vzťahu medzi spriaznenými osobami. Vychádza z medzinárodnej legislatívy, kde je základný legislatívny rámec stanovený v usmerneniach OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné podniky a daňové správy z roku 2010, ako aj na požiadavkách vnútroštátnych právnych predpisov obsiahnutých v zákone o dani z príjmov. Čo vedie k potrebe vypracovania transferovej dokumentácie s určením vhodnej metódy oceňovania pre transakcie medzi spriaznenými osobami.

V spoločnosti používame vlastné manuály na riešenie problematiky, ktoré sa nám veľmi osvedčili:
• Predaj a kúpa časti podniku
• Zlúčenie spoločností od 01.01.2016
• Investície na cudzom majetku
• Predaj nehnuteľnosti z pohľadu DPH
• Vyslanie zamestnancov
• Nelegálne zamestnávanie
• Cestovné náhrady-poskytovanie preddavku na zahraničnú pracovnú cestu a vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty vo vzťahu k mene
• Účtovanie školení a vzdelávania, daň. uznateľnosť
• Zdaňovanie príjmov z predaja cenných papierov po 01.01.2016
• Elektronické schránky – súhrn
• DPH § 69 ods. 12_evidencia v KV DPH
• Umorovanie daňových strát za zdaňovacie obdobia 2016-2019 odpočítaných v zdaňovacom období 2020

Cenník daňového poradenstva

Paušálna fakturácia

Stálym klientom na základe zmluvy fakturujeme paušálnu odmenu za poskytnutie daňového poradenstva.
Fixnú fakturáciu uprednostňujú klienti kvôli vopred naplánovanému rozpočtu nákladov, pravidelnej potreby posudzovať a konzultovať realizované transakcie z daňového hľadiska.

Fakturácia podľa počtu poskytnutých hodín daňového poradenstva

Hodinová sadzba je stanovená individuálne na základe predmetu daňového poradenstva, a to minimálne 55,00 EUR/hod. bez DPH.