Please Wait For Loading

Audit

Čo je audit

Auditom sa rozumie overenie účtovnej závierky účtovnej jednotky (ďalej aj „spoločnosť“) audítorom, ktorá sa vykonáva v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISA), zákonom o audítoroch a etickým kódexom.
V súčasnosti platný zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov upravuje len pojem štatutárny audit a štatutárny audítor, ale v praxi sa používajú aj pojmy audit, audit účtovnej závierky, audit účtovných výkazov, finančný audit, štatutárny audit či zákonný audit.

Kto je audítor

Audítor (štatutárny audítor) je osoba vykonávajúca audit za odplatu.
Podľa zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve štatutárny audítor vykonáva audit vo svojom mene a na svoj účet alebo ako spoločník, štatutárny orgán alebo ako zamestnanec audítorskej spoločnosti v jej mene a na jej účet, alebo ako zamestnanec audítora v jeho mene a na jeho účet.
Štatutárny audítor je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorov, ktorý vedie Úrad pre dohľad nad výkonom auditu a má oprávnenie na vykonávanie auditu (ďalej len „licencia“).
Audítorská spoločnosť je právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname audítorských spoločností, ktorý vedie Úradu pre dohľad nad výkonom auditu a má licenciu, pričom nie je rozhodujúca jej právna forma.

Ďalej platí, že audítor a audítorská spoločnosť sú pri výkone auditu nestranní a nezávislí od účtovnej jednotky, v ktorej vykonávajú audit. Audítor a audítorská spoločnosť nesmú vykonávať audit
v účtovnej jednotke, ak sa zúčastňujú na rozhodovacích procesoch a ak nie sú od nej nezávislí.

Nezávislá samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti zapísané v špeciálnom zozname sa nazýva Slovenská komora audítorov. Členstvo v Slovenskej komore audítorov je povinné pre všetkých štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti.

Kto potrebuje audit

Povinnosť auditu účtovnej závierky majú v zmysle zákona o účtovníctve účtovné jednotky, ktoré spĺňajú nasledovné kritéria:
a) obchodná spoločnosť a družstvo, ak spĺňa aspoň 2 z nasledujúcich podmienok za bežné
a predchádzajúce účtovné obdobie:
• majetok brutto > 4 000 000 EUR
• čistý obrat > 8 000 000 EUR
• priemerný počet zamestnancov > 50
b) obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
c) právnické osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktoré prijali podiel zaplatenej dane za účtovné obdobie vo výške viac ako 35 000 EUR,
d) účtovné jednotky so zostavenou účtovnou závierkou podľa medzinárodných účtovných štandardov (IFRS),
e) účtovné jednotky podľa osobitného predpisu (§ 19 ods. 1 písm. c) zákona o účtovníctve), napríklad nadácie, banky.

Spoločnosť sa môže rozhodnúť aj pre dobrovoľný audit napríklad z dôvodu kúpy, predaja firmy alebo podielu, na žiadosť spoločníkov alebo pre posilnenie dôveryhodnosti firmy.

Audítor overuje taktiež súlad výročnej správy s účtovnou závierkou. Výročnú správu je povinná vyhotoviť spoločnosť, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

Audítor musí získať primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit je nákladovou položkou účtovnej jednotky, ktorá je daňovo uznaná do daňových výdavkov po zaplatení (§ 17 ods. 19 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).

Priebeh auditu

Audit sa vykonáva na základe zmluvy o audite. Audit pozostáva z niekoľkých fáz, ktorých základom je pochopenie fungovania spoločnosti. Súčasťou auditu je testovanie kontrol zavedených v spoločnosti, vykonávanie analýz a detailného testovania zaúčtovaných položiek.
Audítor môže odhaliť nielen chybne zaúčtované položky, ale aj nízku efektívnosť procesov, nedostatočné kontrolné postupy alebo podvody.
Práce súvisiace s výkonom auditu môžeme vykonávať postupne počas celého roka, takže obdobie auditu bude menej náročné.

Dokedy musí byť vydaná správa audítora

Účtovná závierka musí byť audítorom overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Nadácia musí mať účtovnú závierku overenú audítorom najneskôr do 15. júla od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje (§ 35 ods. 4 v nadväznosti na § 35 ods. 2 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách).

Výstupy z auditu

Výsledkom štatutárneho auditu účtovnej závierky je vyhotovenie správy nezávislého audítora. Správa audítora má svoju predpísanú formu, obsah a rozsah v súlade s medzinárodným audítorským štandardom ISA.
Správa audítora okrem iného obsahuje názor, ktorým štatutárny audítor vyjadruje, či účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku hospodárenia podľa osobitného predpisu alebo medzinárodných účtovných štandardov.
Správa audítora môže byť:
i) nemodifikovaná, tzv. bez výhrad (nepodmienený názor audítora), alebo naopak
ii) modifikovaná, kde názor audítora môže byť podmienený alebo záporný.
Ak na základe dostupných informácií nie je možné, aby štatutárny audítor vyjadril svoj názor, správa audítora obsahuje odmietnutie vyjadrenia názoru.
Štatutárny audítor môže v správe audítora uviesť skutočnosti, ktoré zdôrazní bez toho, aby vyjadril podmienený názor (modifikoval správu audítora).

Súčasná situácia

Audit v súčasnosti prechádza výraznými zmenami. Na jednej strane stojí digitalizácia a automatizácia podnikových procesov. Na druhej strane je zvýšená regulácia a prísna legislatíva. Neustále sa v Slovenskej republike prehodnocuje povinnosť auditu a zvyšujú sa limity.

Spoločnosti sú v zmysle zákona o účtovníctve povinné zverejniť účtovnú závierku v registri účtovných závierok. Jej správcom je Ministerstvo financií SR. Zverejnenie sa uskutočňuje prostredníctvom daňového úradu a je možné ich ukladať v listinnej alebo elektronickej podobe. Povinnosť zverejnenia sa týka audítorskej správy a výročnej správy. Za nesplnenie podmienky hrozia firme pokuty podľa zákona o účtovníctve.

V zmysle ISA možno audítorské služby rozdeliť do týchto skupín:

Štatutárny audit účtovnej závierky a audit skupinového balíka

Tieto audítorské služby vykonávame podľa Medzinárodných audítorských štandardov ISA 200 až ISA 720.
Ide o audítorské zákazky ako:
• štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve
• štatutárny audit individuálnej a/alebo konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo platnými v Európskej únii (IFRS)
• audit priebežnej účtovnej závierky
• audit výročnej správy

Audit v špeciálnych oblastiach

Tieto audítorské služby vykonávame podľa Medzinárodných audítorských štandardov ISA 800 až ISA 810.
Ide o nasledovné služby:
• audit finančných výkazov zostavených v súlade s rámcom na osobitné účely (napr. výkazov zostavených podľa skupinových účtovných smerníc, výkazov zostavených na cash-flow princípe, výkazov zostavených podľa upravených účtovných postupov dohodnutých v kúpno-predajnej zmluve a iné)
• audit jednotlivých finančných výkazov a konkrétnych prvkov, účtov alebo položiek finančného výkazu (napr. audit súvahy, audit výkazu cash flow, audit pohľadávok, audit výnosov a iné)
• zákazky na vypracovanie správy k súhrnným finančným výkazom

Preverenie

Tieto služby vykonávame podľa Medzinárodných štandardov pre zákazky na preverenie, ISRE 2400 až ISRE 2410.
Ide o:
• preverenie finančných výkazov
• preverenie priebežných finančných informácií

Iné uisťovacie služby

Tieto zákazky sú realizované podľa Medzinárodných štandardov pre zákazky na uisťovacie služby, ISAE 3000 až ISAE 3402.
Ide o zákazky ako:
• uisťovacie služby iné ako audit alebo preverenie historických finančných informácií (napr. k nastaveniu a efektívnemu fungovaniu kontrol, k efektívnemu využívaniu zdrojov nadácií a iných neziskových organizácií)
• preskúmanie budúcich finančných informácií
• správy o uistení ku kontrolám v organizácii poskytujúcej služby. Cieľom týchto zákaziek je vydať na účely účtovných jednotiek klienta a ich audítorov správu o kontrolách v organizácii poskytujúcej služby účtovným jednotkám klienta, ktorá je pravdepodobne relevantná pre internú kontrolu účtovných jednotiek klienta z hľadiska finančného výkazníctva
• služby oprávnenej osoby podľa Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Súvisiace služby

Tieto zákazky sú vykonávané podľa Medzinárodných štandardov na súvisiace služby ISRS 4400 až ISRS 4410.
• zákazky na vykonanie odsúhlasených postupov týkajúcich sa finančných informácií (napr. ku kalkulácii finančných ukazovateľov, tzv. kovenantov a iné podľa špecifikácie klienta)
• zákazky na zostavenie finančných výkazov

Iné audítorské služby

Poskytujeme tiež iné neaudítorské služby mimo rámca Medzinárodných audítorských štandardov podľa špecifikácií klienta alebo požiadaviek zákona. Môže ísť napr. o:
• preskúmanie návrhu zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o splynutí spoločností v zmysle požiadaviek Obchodného zákonníka
• kontrola účtovníctva
• iné

Cenotvorba

Ceny za audítorské služby sú vždy riešené dohodou s klientom. Pri určovaní ceny za audit účtovnej závierky vychádzame z Etického kódexu audítorov SKAU. Rozsah trvania auditu je predmetom usmernenia SKAU a mal by byť objektívne stanovený.
Rozsah trvania auditu v hodinách vypočítame na základe tzv. TOTAL v zmysle Usmernenia č. 15/ETIKA/2018 – Doba trvania zákazky štatutárneho auditu účinné od 01.08.2018.
Cena za audítorské služby sa vypočíta ako súčin príslušných sadzieb za hodinu a stanoveného rozsahu trvania auditu na základe tzv. TOTAL.

Klasifikácia zákaziek pre účely stanovenia doby trvania štatutárneho auditu – hodnotenie podľa veľkosti

Minimálna doba trvania auditu v hodinách je stanovená takto:
TOTAL (mil. EUR)
Minimálny počet hodín
Od
Do
0
0,4
20
-
35
0,4
1
30
-
50
1
2
40
-
60
2
4
50
-
80
4
10
70
-
120
10
20
100
-
200
20
63
180
-
360
63
166
300
-
700
atď
atď

Legenda:

1. TOTAL pre podnikateľské subjekty vypočítame ako súčet majetku (netto) plus tržby (skupina 60) plus finančné výnosy (skupina 66).
2. TOTAL je možné primerane použiť aj pre obce, nadácie a politické strany a hnutia, VÚC, neziskové organizácie, občianske združenia, príspevkové a rozpočtové organizácie pričom tento údaj vypočítame ako súčet netto majetku plus príjmová časť plnenia rozpočtu.
3. Pre audit subjektov verejného záujmu sa stanoví aplikácia primerane.
4. Pod počtom hodín (doba trvania auditu) sa rozumie celkový počet hodín na výkon auditu celým audítorským tímom (osobohodiny).
5. Pri výpočte počtu hodín (doby trvania auditu) sa vychádza:
a) z údajov účtovnej závierky za overované obdobie, ak sa audit bude vykonávať po jej zostavení,
b) z údajov z účtovnej závierky za predchádzajúce ukončené účtovné obdobie alebo z prepočítaných údajov z účtovníctva za zaúčtované overované obdobie, ak sa audit začne vykonávať pred jej zostavením.

 

Hodinové sadzby pri audite

Naša hodinová sadzba je minimálne 50,00 EUR/hod. bez DPH.