Úvod
sp
  sp
stProfil spoločnosti
stSlužby
stReferencie
stKontakt
stSpráva o transparentnosti
sp
Vitajte na našich
internetových stránkach
 
sipkaAudit
sipkaPoradenstvo
sipkaŠkoliteľstvo
 
 

TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r. o.
Kapitulská 14
917 01 Trnava

Pobočka:
Nám.1.mája č.14
921 01 Piešťany
Slovenská Republika

tel.: +421 33 534 92 91
fax: +421 33 534 92 93
e-mal: taxaudit@slovanet.sk

 
 

Služby

TAX – AUDIT Slovensko, spol. s r. o. poskytuje nasledovné služby:
 
 AUDÍTORSKÉ SLUŽBY
- Audit riadnej, priebežnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky v súlade s ustanoveniami   zákona o účtovníctve platným v SR a v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami (IAS)
- Audit účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS
- Audit výročnej správy
- Audit verejnej správy
- Audit medzinárodných grantov
- Audit špeciálnych služieb
- Audit konsolidovanej účtovnej závierky
- Audit ekonomicky oprávnených nákladov
- Audit zásob
- Služby preverenia
- Uisťovacie služby
- Kontrola účtovníctva
- Kontrola majetkovej a finančnej situácie
 
 PORADENSTVO
- Daňové poradenstvo
- Účtovné poradenstvo
- Finančné poradenstvo
- Investičné poradenstvo
- Spracovanie podnikateľského zámeru
- Finančná analýza
- Poradenstvo pre zahraničných klientov
- Finančný plán
- Posúdenie ekonomickej životnosti majetku
- Zatriedenie majetku do kódov Klasifikácia stavieb a Klasifikácie produkcie a následné zaradenie   majetku do odpisových skupín v súlade so zákonom o dani z príjmov
 
 ŠKOLITEĽSTVO
Prednášková činnosť na témy:
- zákon o účtovníctve
- zákon o dani z príjmov
- zákon o DPH
- inventarizácia majetku a záväzkov
- DPH v poisťovníctve
- DPH vysokých škôl
- daň z príjmov vysokých škôl
- IFRS
 
Copyright © 2009 - 2014 TAX – AUDIT Slovensko, spol. s r. o. Created by SLOVAKIA WebDesign - Tvorba web stránok